1. Obecná ustanovení
1.1. Provozní řád jednoznačně stanovuje práva a povinnosti všech návštěvníků areálu Driving Range Rohanský ostrov a pravidla pro jeho užívání.
1.2. Areálem Driving Range Rohanský ostrov se v tomto případě rozumí driving range, cvičné plochy (putting a chipping greeny) a odpočinková místa v areálu, dále parkovací místa, klubovna, vjezd do areálu a přístupové cesty. Areál se nachází na adrese U Libeňského mostu 1, 180 00 Praha 8 – Libeň.
1.3. Provozovatelem areálu je společnost P R A G O L F s.r.o., se sídlem Opletalova 1525/39, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 256 00 176, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53787.
1.4. Provozovatelem se pro účely tohoto dokumentu rozumí nejen zástupci společnosti P R A G O L F s.r.o., ale také zaměstnanci areálu a ostatní pracovníci, kteří zajišťují činnost, obsluhu nebo provoz areálu.
1.5. Návštěvníky areálu jsou hráči golfu a jejich doprovod, návštěvníci společenských akcí probíhajících v prostorách areálu, osoby areálem procházející a ostatní osoby, které mají souhlas provozovatele.
1.6. Tento Provozní řád představuje pravidla stanovená provozovatelem areálu Driving Range Rohanský ostrov. Každý svým vstupem do areálu vyjadřuje svůj souhlas s ustanoveními tohoto Provozního řádu.
1.7. Pojem Provozní řád je totožný s pojmem Návštěvní řád.
1.8. V celém areálu je zakázáno nechat děti mladší 15-ti let bez dozoru.

2. Klubovna
2.1. V klubovně je zakázáno kouření.
2.2. Do klubovny není povolen vstup s golfovým vozíkem.

3. Vstup na cvičné plochy
3.1. Při identifikaci na recepci areálu je návštěvník povinen se na vyžádání prokázat kartou ČGF nebo jiným identifikačním dokladem, pokud si přeje využít výhod, které plynou z jeho členství v partnerských golfových klubech.
3.2. Pokud si obsluha hřiště zaznamená osobní údaje hráče, tak se toto zpracování osobních údajů řídí dokumentem Zpracování osobních údajů dostupným na webu areálu na adrese golfrohan.cz/dulezite-dokumenty.
3.3. Hráč je povinen se po celou dobu tréninku na požádání provozovatele prokázat potvrzením o úhradě poplatku za obdržení drivingových míčů. V opačném případě může být hráč požádán o ukončení tréninku a může být vykázán z areálu.
3.4. Provozní doba klubovny a cvičných ploch je dána aktuální situací. Konkrétní otevírací hodiny určuje manažer golfového areálu a jsou vyvěšeny na recepci a na webových stránkách Driving Range Rohanský ostrov.
3.5. Návštěvníci vstupují na cvičné plochy na vlastní nebezpečí. Návštěvníci jsou povinni počínat si na cvičných plochách tak, aby neohrožovali zdraví svoje nebo ostatních hráčů, či jiných osob v areálu.
3.6. Děti mladší 15-ti let mohou trénovat pouze v doprovodu dospělé osoby.
3.7. Vstup na dopadovou plochu drivingu je přísně zakázán.
3.8. Není povoleno odnášet drivingové míče z prostor areálu. Každý, kdo takto bude jednat, je povinen provozovateli nahradit vzniklou škodu.
3.9. Mimo provozní dobu je zakázáno vstupovat na cvičné plochy areálu bez výslovného svolení provozovatele. V areálu se lze pohybovat jen po vyznačených cestách.

4. Povinnosti návštěvníků
4.1. Návštěvníci areálu jsou povinni dodržovat tento Provozní řád, pokyny provozovatele, a dále zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.
4.2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat pravidla golfové hry, golfové etiky a místní pravidla. Při jejich porušení mohou být z areálu vyloučeni bez náhrady.
4.3. Návštěvník je povinen v celém areálu dodržovat zásady bezpečnosti a neohrožovat žádným způsobem ostatní návštěvníky.
4.5. Návštěvník je povinen dodržovat provozní pokyny provozovatele, greenkeepera, trenérů a dalšího personálu a respektovat výstražné cedule umístěné v areálu. Pokyny na výstražných cedulích mají povahu závazných pokynů provozovatele.
4.6. Vstup do areálu je na vlastní nebezpečí. Návštěvníci berou na vědomí, že v areálu probíhá golfový trénink a hrozí nebezpečí velmi vážného úrazu po zásahu golfového míče. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníka způsobenou golfovým míčem.
4.7. Návštěvník plně zodpovídá za škody způsobené na zdraví osob či majetku areálu a jeho okolí, které způsobí svojí činností.
4.8. Návštěvníci jsou povinni opravovat vyseknuté drny, vypichovat pitchmarky a uhrabovat po sobě bunkery.
4.9. Návštěvníci nesmí své okolí obtěžovat nadměrným hlukem, vyzváněním mobilních telefonů a chováním neslučujícím se s golfovou etiketou a dobrými mravy.
4.10. Návštěvník je povinen dodržovat pořádek v areálu. V celém areálu, na všech volných prostranstvích a také na všech travnatých plochách, platí přísný zákaz odhazování cigaretových nedopalků a jiných odpadků mimo odpadkové koše. Kouření je povoleno v celém areálu s výjimkou klubovny a dětského hřiště.

5. Další ustanovení
5.1. K výuce golfu jsou na Driving Range Rohanský ostrov oprávněni pouze smluvní trenéři a cvičitelé golfového klubu.
5.2. V areálu je zakázáno nechávat děti mladší 15-ti let bez dozoru zletilé osoby. Je zejména přísně zakázáno ponechávat děti mladší 15-ti let bez dozoru na dětském hřišti. Odpovědnost za děti ponechané bez dozoru nesou jejich rodiče, zákonní zástupci či jiné odpovědné osoby.
5.3. V areálu je zakázáno volné pobíhání psů a jiných domácích zvířat (dále jen „mazlíčci“). Mazlíčci se mohou v rámci areálu pohybovat pouze po vymezených cestách a to na vodítku. Návštěvník si může vzít mazlíčka na vodítku i na cvičné plochy. Mazlíčci nesmí obtěžovat štěkáním svým projevem a svým pohybem ostatní návštěvníky. Majitel mazlíčka je povinen uklidit jeho exkrementy. Vstup mazlíčků na terasu a do klubovny je povolen pouze po předchozím souhlasu pracovníků klubovny.
5.4. Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojového, informačního, ohraničujícího nebo jiného vybavení, je návštěvníkům zakázáno.
5.5. V areálu je zakázáno provozovat jiné sportovní aktivity, než je golfová hra.
5.6. Parkování vozidel návštěvníků areálu je povoleno na místech určených k tomuto účelu.
5.7. Z areálu mohou být vykázáni návštěvníci pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek.
5.8. Provozovatel neodpovídá za škodu na vybavení a soukromých věcech návštěvníků přinesených do prostor areálu a uskladněných mimo skříňky k tomu určené.

6. Důsledky nevhodného chování
6.1. Vulgární chování vůči provozovateli, greenkeeperovi, recepčním, jakož i ostatnímu personálu, stejně tak vůči ostatním návštěvníkům a hráčům, je považováno za hrubé porušení Provozního řádu a návštěvník na základě takového chování může být vykázán provozovatelem z areálu.
6.2. V případě porušení tohoto Provozního řádu může být příslušná osoba vykázána z celého areálu bez možnosti náhrady uhrazeného drivingového poplatku.
6.3. Návštěvníkovi, který opakovaně nerespektuje Provozní řád, může být zamezen vstup do areálu.
6.4. Manažer hřiště, bezpečnostní pracovníci i provozovatel areálu mají právo omezit nebo zcela vyloučit přístup veřejnosti do areálu, uznají-li to za vhodné vzhledem k zabezpečení ochrany zdraví osob a zamezení škod na majetku provozovatele areálu nebo třetích osob.
6.5. Manažer hřiště a provozovatel areálu mají právo omezit nebo zcela vyloučit přístup veřejnosti do areálu také v případě, že tak stanoví smlouva s krátkodobým uživatelem hřiště.
6.6. Návštěvníci užívají zařízení areálu na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za škody vzniklé porušením Provozního řádu. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit provozovateli, a to na recepci nebo některé z odpovědných osob.

7. Bezpečnostní opatření
7.1. V případě bouřky či silného větru jsou návštěvníci povinni okamžitě přerušit hru/cvičení a urychleně se přesunout do klubovny. V případě jiných nevhodných povětrnostních podmínek jsou návštěvníci povinni okamžitě přerušit hru/cvičení, jakmile je o to provozovatel z bezpečnostních důvodů požádá.
7.2. V případě bouřky či silného větru jsou návštěvníci povinni přesunout svá motorová vozidla tak, aby nebyla umístěna pod stromy. Za větve spadlé do prostor parkoviště v důsledku bouřky či silného větru nenese provozovatel zodpovědnost.
7.3. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička. Ta je vybavena dle platných předpisů a v souladu s poskytovanými službami.

8. Účinnost
8.1. Tento Provozní řád areálu je účinný od 13. 3. 2022.

P R A G O L F s. r. o.
provozovatel areálu