Dokument informuje o osobních údajích zpracovávaných v souvislosti s provozem areálu Driving range Rohanský ostrov a jeho internetovými stránkami https://golfrohan.cz. Účelem tohoto dokumentu je plnění informační povinnosti ve smyslu článků 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Dokument obsahuje informace o správci osobních údajů, zpracovatelích, účelech zpracování, právním základu zpracování a o právech subjektů v souvislosti s jejich osobními údaji.

1. Správce a jeho kontaktní údaje

Správcem osobních údajů dle GDPR je Golf Club Marina Praha, z.s., IČ: 270 49 272, sídlem Opletalova 1525/39, Nové Město, 110 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 17253 (dále jen „my“). Kontaktovat nás lze následujícími způsoby:

  • e-mailem na adrese info@golfrohan.cz;
  • telefonicky na čísle +420 605 234 000;
  • datovou schránkou c8cr3mu;
  • písemně na adrese Opletalova 1525/39, 110 00 Praha 1;
  • písemně na adrese U Libeňského mostu 1, 180 00 Praha 8 – Libeň.

2. Zpracovatelé a pověřenec pro osobní údaje

Hlavním zpracovatelem osobních údajů je provozovatel golfového areálu „Driving range Rohanský ostrov“, společnost P R A G O L F s.r.o., IČ: 256 00 176, sídlem Opletalova 1525/39, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53787, který zpracovává osobní údaje na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů. K námi shromažďovaným údajům mají v omezené míře přístup naši smluvní partneři, kteří nám poskytují své služby zejména v oblasti účetnictví, právního poradenství, IT služeb či marketingu. Pověřenec pro osobní údaje nebyl jmenován.

3. Co jsou osobní údaje

Pojmem naše stránky v tomto dokumentu označujeme web přístupný z adresy https://golfrohan.cz.

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se identifikovaného nebo identifikovatelného subjektu údajů, jestliže ho lze přímo či nepřímo identifikovat – zejména odkazem na určitý údaj, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje apod.

Subjektem je fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány dle tohoto dokumentu.

Dítětem je fyzická osoba do dovršení 15 let věku.

Dospělým se pro účely tohoto dokumentu myslí fyzická osoba po dovršení 15 let věku.

Zpracováním jakákoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Souhlasem subjektu údajů jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

Správcem je subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Správcem dle tohoto dokumentu jsme my.

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Účelem zpracování rozumíme důvod, proč správce osobní údaje zpracovává.

Rozsahem rozumíme konkrétní osobní údaje, které zpracováváme.

Dobou zpracování je doba, po kterou správce provádí zpracování či uložení osobních údajů subjektů.

4. Zpracovávané osobní údaje

Námi zpracovávané osobní údaje získáváme přímo od Vás, případně od třetí osoby – např. v případech, kdy zákonný zástupce vyplňuje přihlášku pro dítě, když vystavujeme dárkový poukaz, při pořádání hromadných akcí apod.

4.1. Údaje získané při kontaktu s Vámi

Vyplněním kontaktního formuláře na našich stránkách či posláním e-mailové zprávy nám umožňujete shromažďovat osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, kontaktní e-mail, čas odeslání zprávy. Takto získané osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Právním titulem pro zpracování je souhlas, který máte právo kdykoliv odvolat. Tyto osobní údaje vymažeme bezodkladně po odvolání souhlasu, nejpozději do sedmi pracovních dnů, jinak po uplynutí 3 měsíců od ukončení komunikace s Vámi ohledně Vámi zaslané zprávy.

4.2. Přihláška ADULT členství Marina

Vyplněním elektronické přihlášky na našich stránkách nebo vyplněním papírové přihlášky nám umožňujete shromažďovat osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, kontaktní e-mail, telefonní číslo, rodné číslo, registrační číslo ČGF. Takto získané osobní údaje zpracováváme za účelem dokončení Vaší registrace v klubu Marina. Právním titulem pro zpracování je uzavřená smlouva. Tyto osobní údaje uchováváme po celou dobu Vašeho členství v klubu a vymažeme po uplynutí 1 roku od ukončení Vašeho členství v klubu Marina, abychom Vám usnadnili možnost navázat na přerušené členství. Po ukončení Vašeho členství zpracováváme Vaše údaje z titulu oprávněného zájmu. Pokud si přejete vymazat Vaše údaje dříve, stačí nám dát vědět a vymažeme je bezodkladně po obdržení Vaší zprávy, nejpozději do sedmi pracovních dnů.

4.3. Přihláška JUNIOR členství Marina

Vyplněním elektronické přihlášky na našich stránkách nebo vyplněním papírové přihlášky nám umožňujete shromažďovat osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno a příjmení rodiče, jméno a příjmení dítěte, kontaktní e-mail, telefonní číslo rodiče, telefonní číslo dítěte, rodné číslo dítěte, registrační číslo ČGF dítěte. Takto získané osobní údaje zpracováváme za účelem dokončení registrace dítěte v klubu Marina. Právním titulem pro zpracování je uzavřená smlouva. Tyto osobní údaje uchováváme po celou dobu Vašeho členství v klubu a vymažeme po uplynutí 1 roku od ukončení Vašeho členství v klubu Marina, abychom Vám usnadnili možnost navázat na přerušené členství. Po ukončení Vašeho členství zpracováváme Vaše údaje z titulu oprávněného zájmu. Pokud si přejete vymazat Vaše údaje dříve, stačí nám dát vědět a vymažeme je bezodkladně po obdržení Vaší zprávy, nejpozději do sedmi pracovních dnů.

4.4. Přihláška na akce

Vyplněním papírové přihlášky nebo přihlášením se pomocí e-mailu na dětské kurzy, letní tábory, firemní teambuildingy, dlouhou či krátkou hru, golfovou akademii nebo jinou akci (dále jen „akce“). nám umožňujete shromažďovat osobní údaje až v následujícím rozsahu (dle druhu akce): jméno a příjmení (účastníka, rodiče, dítěte), kontaktní e-mail, telefonní číslo (účastníka, rodiče, dítěte), rodné číslo (účastníka, rodiče, dítěte), registrační číslo ČGF. Takto získané osobní údaje zpracováváme za účelem zajištění účasti na akce. Právním titulem pro zpracování je uzavřená smlouva. Tyto osobní údaje uchováváme do ukončení akce a vymažeme nejpozději po uplynutí 3 let od ukončení akce, abychom Vás mohli oslovit ohledně dalších termínů akcí. Po ukončení akce zpracováváme Vaše údaje z titulu oprávněného zájmu. Pokud si přejete vymazat Vaše údaje dříve, stačí nám dát vědět a vymažeme je bezodkladně po obdržení Vaší zprávy, nejpozději do pěti pracovních dnů.

4.5. Dárkový poukaz

Při žádosti o vystavení dárkového poukazu shromažďujeme osobní údaje žadatele o vystavení dárkového poukazu v rozsahu jméno a příjmení, kontaktní e-mail či telefonní číslo (dle způsobu navázání kontaktu). Takto získané osobní údaje zpracováváme za účelem vystavení dárkového poukazu. Právním titulem pro zpracování je uzavřená smlouva. Tyto osobní údaje uchováváme do doby uplatnění dárkového poukazu a vymažeme po uplynutí 1 roku od uplatnění dárkového poukazu, abychom nám usnadnili případné vystavení navazujících dárkových poukazů. Po uplatnění dárkového poukazu zpracováváme údaje žadatele o vystavení dárkového poukazu z titulu oprávněného zájmu. Rozsah sbíraných osobních údajů obdarovaného a doba jejich zpracování závisí na typu dárkového poukazu a platí pro ně jedno z odpovídajících ustanovení 4.1.-4.4.

4.6. Zasílání newsletteru

Vyplněním žádosti o zasílání newsletteru na našich stránkách nebo v přihlášce nám umožňujete shromažďovat osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, kontaktní e-mail. Takto získané osobní údaje zpracováváme za účelem zprostředkování Vám novinek z našeho areálu. Právním titulem pro zpracování je souhlas, který máte právo kdykoliv odvolat. Tyto osobní údaje vymažeme bezodkladně po odvolání souhlasu, nejpozději do sedmi pracovních dnů.

4.7. Oprávněný zájem na ochraně našich práv

Pokud nás požádáte o zasílání novinek a newsletteru či podáte přihlášku do klubu Marina, uchováme si omezený rozsah dokumentů i po uplynutí doby trvání daného zpracování na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem ochrany našich práv, vymáhání našich právních nároků, obrany proti uplatněným nárokům a při kontrolních a správních řízení orgánu dozoru. Právním základem je oprávněný zájem na ochraně našich práv. Máte právo podat námitky proti tomuto zpracování. Za účelem ochrany našich práv zpracováváme údaje po dobu trvání promlčecí doby a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby, tedy celkově po dobu 4 let. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

4.8. Plnění právních povinností

Některé údaje zpracováváme v omezené míře pro plnění povinností ukládaných nám zákony, zejména občanským zákoníkem, zákonem o účetnictví, zákonem o dani z přidané hodnoty či zákonem o ochraně spotřebitele. Pro tento účel zpracováváme dokumenty či údaje stanovené konkrétním právním předpisem, například účetní a daňové doklady, a uchováváme je po dobu v právním předpise uvedenou (např. účetní doklady 5 let, daňové doklady 10 let).

4.9. Návštěva našich stránek

Pokud navštívíte naše webové stránky golfrohan.cz, tak nám poskytnete následující údaje: IP adresu zařízení, datum a přesný čas návštěvy, typ webového prohlížeče, z něhož stránku prohlížíte. Tyto údaje jsou shromažďovány webovou stránkou automaticky a slouží pouze pro statistické účely (návštěvnost jednotlivých stránek, počet originálních návštěvníků apod.). Právním titulem ke shromažďování těchto údajů je oprávněný zájem na zlepšování našich služeb. Individualizované údaje o prohlížení stránek jsou mazány systémem automaticky a maximální doba uchování těchto údajů je 5 let. 

5. Práva při zpracování osobních údajů

5.1. Právo na přístup

Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o tom, jaké jsou účely zpracování, jaká je plánovaná doba uložení, jaké kategorie osobních údajů zpracováváme, komu je předáváme a od koho jsme Vaše osobní údaje získali. Kopii Vašich osobních údajů Vám rádi zdarma poskytneme, nejpozději do 30 dnů od doručení Vaší žádosti. Máme právo po Vás požadovat prokázání totožnosti.

5.2. Právo na opravu

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

5.3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají. My Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; odvoláte souhlas, na jehož základě jsme Vaše osobní údaje zpracovávali; Vaše údaje zpracováváme dle rozhodnutí příslušného dozorového orgánu protiprávně nebo vznesete námitky proti zpracování.

5.4. Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, abychom omezili zpracování v kterémkoli z těchto případů: popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; zpracování je dle rozhodnutí příslušného dozorového orgánu protiprávní a Vy zároveň odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; my již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pokud vznesete námitku proti zpracování.

5.5. Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sami poskytli a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

5.6. Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Takovéto zpracování ihned ukončíme, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pokračovat ve zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

5.7. Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, či pokud odmítneme přijmout opatření, o něž jste žádali. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Další informace naleznete na jejich webových stránkách www.uoou.cz.

6. Uplatnění práv

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, odvolání uděleného souhlasu, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na nás pomocí kontaktních údajů uvedených v bodu 1. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce, není-li výše uvedena lhůta kratší. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat. Uplatnění veškerých Vašich výše uvedených práv je bezplatné. Jestliže podáváte žádost v elektronické formě, poskytneme Vám informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud nepožádáte o jiný způsob. Pokud budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, pak můžeme požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k jejímu potvrzení.

7. Závěrečná ustanovení

Tento dokument nabývá účinnosti dne 16. 9. 2022.

Jsme oprávněni tento dokument aktualizovat. Vy jste povinni sledovat změny v tomto dokumentu při každém prohlížení webu. Aktuální verze tohoto dokumentu je vždy zobrazena na webu, spolu s odkazy na předchozí verze tohoto dokumentu.

Verze k 16. 9. 2022

Verze k 27. 6. 2022

Verze k 1. 1. 2021